مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

آزوریت

120,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم کلیک...
نمایش سریع
350,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول 224 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
185,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:12 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
185,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:17 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
500,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول 343 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:12  گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
750,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول 315   گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
500,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول133   گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
200,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:12 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
400,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول 130 گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
400,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول195  گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
550,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول623  گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
500,000 تومان
1سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول428  گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:8  گرم معدن کشف شده: ایران تعادل و تنظیم چاکرا سوم...
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:7 گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول219گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
500,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول500 گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
525,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:15   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:17 گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
500,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول463 گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
120,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:24 گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول231  گرم معدن کشف شده: ایران دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
150,000 تومان
تنش و سردرگمی را از بین می برد و ذهن را به چشم اندازهای جدید باز می کند ، این عقل و هوش را تحریک می کند ، رشد توانایی های روحی و شهودی را بیدار می کند و بینایی درونی را با هدایت معنوی هماهنگ می کند. وزن محصول:13 گرم...
نمایش سریع
320,000 تومان
تنش و سردرگمی را از بین می برد و ذهن را به چشم اندازهای جدید باز می کند ، این عقل و هوش را تحریک می کند ، رشد توانایی های روحی و شهودی را بیدار می کند و بینایی درونی را با هدایت معنوی هماهنگ می کند. وزن محصول: 6  گرم...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ آزوریت

تاریخچه و اسامی مختلف

سنگ آزوریت (Azurite) به دلیل رنگ آبی خاصش که شبیه به رنگ آسمان صاف است، نام خود را از کلمه عربی "لازورد" گرفته است. این سنگ از دوران باستان در تمدن‌های مصر، یونان، و روم استفاده می‌شده و به عنوان سنگی مقدس و درمانی شناخته شده است. دیگر اسامی آزوریت شامل "سنگ لاپیس" و "آزورمالاکیت" می‌شود. این سنگ خواص آرامش‌بخش و تقویت کننده ذهن را داراست. آزوریت به عنوان نمادی از صفا و صداقت محسوب می‌شود و در طب سنتی برای درمان اضطراب و استرس مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، آزوریت معتقدانه به طور معنوی قدرت‌های ماوراء الطبیعه و ارتباط با ساحرها و موجودات روحانی را نیز دارد.

خواص سنگ آزوریت

  • روحی: افزایش آگاهی و تقویت قدرت ذهنی.
  • عاطفی: تسکین استرس و اضطراب.
  • جسمی: بهبود عملکرد سیستم عصبی و بهبود بیماری‌های مربوط به استخوان‌ها.

استفاده از سنگ آزوریت در مدیتیشن

آزوریت به عنوان یک سنگ معنوی قوی در مدیتیشن استفاده می‌شود. این سنگ به باز کردن چاکرای سومین چشم کمک کرده و به تعمیق تجربیات مدیتیشن و افزایش توانایی‌های روحی کمک می‌کند.

تعادل چاکرا با سنگ آزوریت

آزوریت به ویژه برای چاکرای سومین چشم (آجنا) مفید است. این سنگ به باز کردن و تعادل این چاکرا کمک کرده و به تقویت بصیرت، روشن‌بینی و درک عمیق‌تر کمک می‌کند.

روش شناسایی آزوریت اصل

برای شناسایی آزوریت اصل، به رنگ آبی خاص و بافت سطحی آن توجه کنید. آزوریت اصل دارای رنگ آبی تیره با رگه‌های سبز یا قهوه‌ای است. همچنین، این سنگ نسبت به نمونه‌های تقلبی سنگین‌تر و دارای درخشندگی طبیعی است.

خرید سنگ آزوریت

برای خرید سنگ آزوریت اصل و با کیفیت می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را با ضمانت اصالت و کیفیت بالا عرضه می‌کند.

انواع زیورآلات با سنگ آزوریت

از سنگ آزوریت در ساخت انواع زیورآلات استفاده می‌شود:

  • انگشتر سنگ آزوریت: با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع.
  • دستبند سنگ آزوریت: مناسب برای استفاده روزمره و مراسم‌ها.
  • گردنبند سنگ آزوریت: جواهری خاص و با انرژی مثبت.

معادن سنگ آزوریت

سنگ آزوریت در معادن مختلفی در سراسر جهان یافت می‌شود. این معادن عمدتاً در کشورهای آمریکا، استرالیا، نامیبیا، مراکش و مکزیک قرار دارند. هر کدام از این مناطق نوع خاصی از آزوریت را با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید می‌کنند.

پاکسازی سنگ آزوریت

برای پاکسازی سنگ آزوریت می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  1. آب نمک: سنگ را به مدت چند ساعت در آب نمک قرار دهید تا انرژی‌های منفی آن پاک شود.
  2. دود دادن: از دود گیاهان مانند مریم‌گلی یا چوب صندل برای پاکسازی استفاده کنید.
  3. نور خورشید یا ماه: سنگ را در معرض نور خورشید یا ماه قرار دهید تا انرژی‌های مثبت جذب کند.

نتیجه‌گیری

سنگ آزوریت با تاریخچه‌ای غنی و خواص فراوان، یکی از سنگ‌های محبوب در مدیتیشن و جواهرسازی است. این سنگ به تعادل چاکراها کمک کرده و انرژی‌های منفی را دفع می‌کند. با استفاده و نگهداری درست از آزوریت، می‌توان از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شد. برای خرید سنگ آزوریت اصل و سایر زیورآلات مرتبط، به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع محصولات با کیفیت آن لذت ببرید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام