مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

لاجورد

904,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 113 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم...
نمایش سریع
650,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 69 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
780,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 65 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
850,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 34 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
1,000,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 82 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
350,000 تومان
1سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 9  گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
185,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 4  گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
397,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 53 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
740,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 74 گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
870,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 31  گرم معدن کشف شده: افغانستان چاکرا پنجم و...
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول9 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا پنجم و ششم کلیک...
نمایش سریع
603,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 71 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
330,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 22 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
200,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 10  گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
5,313,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 966  گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
150,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 10 گرم معدن کشف شده: هند برای دیدن نمایه سه...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 23 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
192,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 16 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
175,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول 14 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
2,690,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 269 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
150,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول:7  گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول:18  گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
120,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع
6,200,000 تومان
سنگی بسیار آرام بخش و جلوگیری کننده از حملات روانی الهام بخش افزایش اعتماد به نفس کمک به درک احساسات و عواطف دیگران تقویت سیستم ایمنی بدن تصفیه خون، کاهش فشار خون وزن محصول: 895  گرم معدن کشف شده: افغانستان برای دیدن...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ لاجورد

سنگ لاجورد یکی از سنگ‌های قیمتی باستانی است که تاریخچه‌ای طولانی در ایران دارد. استفاده از لاجورد به بیش از 6000 سال قبل در تمدن‌های باستانی مصر، میان‌رودان و ایران بازمی‌گردد. این سنگ به عنوان نمادی از آسمان شب و خلوص روحی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در جواهرات، تندیس‌ها و تزئینات مقبره‌های فرعون‌ها به کار می‌رفت.

خواص درمانی سنگ لاجورد

سنگ لاجورد به دلیل خواص متعددی که دارد در زمینه‌های مختلف درمانی و روانشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. تسکین استرس و اضطراب: لاجورد به آرامش ذهن و کاهش استرس کمک می‌کند.
 2. تقویت سیستم ایمنی: این سنگ می‌تواند به بهبود سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها کمک کند.
 3. بهبود خواب: استفاده از لاجورد می‌تواند به بهبود کیفیت خواب و رفع بی‌خوابی کمک کند.
 4. تسکین سردرد: قرار دادن لاجورد بر روی پیشانی می‌تواند به کاهش سردرد و میگرن کمک کند.
 5. تقویت بینایی: گفته می‌شود که لاجورد به تقویت بینایی و بهبود مشکلات چشمی کمک می‌کند.
 6. تسکین مشکلات گلو و تیروئید: این سنگ به بهبود مشکلات گلو، تیروئید و حتی کاهش فشار خون کمک می‌کند.
 7. افزایش تمرکز و خلاقیت: لاجورد باعث افزایش تمرکز ذهنی و تقویت خلاقیت می‌شود.

استفاده از سنگ لاجورد در مدیتیشن

سنگ لاجورد در مدیتیشن برای تعمیق تمرکز و افزایش بصیرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرار دادن لاجورد در دست یا نزدیکی بدن در حین مدیتیشن می‌تواند به تعادل انرژی‌های درونی و آرامش ذهنی کمک کند.

تعادل چاکرا با سنگ لاجورد

لاجورد به تعادل چاکرای گلو (چاکرای پنجم) کمک می‌کند. این چاکرا مسئول ارتباطات و بیان است و استفاده از لاجورد می‌تواند به بهبود بیان و شفافیت در گفتار کمک کند.

روش شناسایی لاجورد اصل

برای شناسایی لاجورد اصل، به ویژگی‌های زیر توجه کنید:

 • رنگ: لاجورد اصل دارای رنگ آبی تیره تا متوسط با رگه‌های طلایی و سفید است.
 • بافت: بافت مات و سنگین با دانه‌های ریز پیریت.
 • سختی: سختی لاجورد بین 5 تا 6 در مقیاس موهس است.

خرید سنگ لاجورد

برای خرید سنگ لاجورد، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر جواهرات و سنگ‌های قیمتی مراجعه کنید. فروشگاه گوهر فردوس ایران یکی از بهترین گزینه‌ها برای خرید سنگ لاجورد اصل و با کیفیت است.

انواع زیورآلات که با سنگ لاجورد درست می‌شود

 1. انگشتر سنگ لاجورد: انگشترهای زیبا و جذاب با سنگ لاجورد.
 2. دستبند لاجورد: دستبندهای شیک و متنوع.
 3. گردنبند سنگ لاجورد: گردنبندهای خاص و منحصر به فرد.

معادن سنگ لاجورد

سنگ لاجورد بیشتر در افغانستان، در منطقه بدخشان استخراج می‌شود. این منطقه از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین منابع لاجورد در جهان است. علاوه بر افغانستان، معادن دیگری نیز در کشورهای شیلی و روسیه وجود دارند که سنگ لاجورد از آن‌ها استخراج می‌شود.

نتیجه‌گیری

سنگ لاجورد با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد خود، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های قیمتی است. این سنگ در مدیتیشن، تعادل چاکرا و بهبود روابط عاطفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای خرید سنگ لاجورد اصل و با کیفیت، می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این سنگ در انواع زیورآلات مانند انگشتر، دستبند و گردنبند به کار می‌رود و با استفاده از آن می‌توانید از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام