مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

مالاکیت

2,032,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:127 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
500,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:194 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
400,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:5 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
1,300,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:20 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 15  گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول تعادل و...
نمایش سریع
525,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:15   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
550,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت است محافظ قوی از کودکان است سنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است وزن محصول: 17 گرم معدن کشف شده: برزیل تعادل و تنظیم...
نمایش سریع
1,660,000 تومان
(1)
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:104  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
2,142,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:126گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
315,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:7 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
1,800,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول48   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
1,755,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول27  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  تعادل و تنظیم چاکرا...
نمایش سریع
1,100,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:23  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 15  گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول تعادل و...
نمایش سریع
1,215,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:27   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
200,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:6    گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
200,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:7   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
500,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:74 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
1,950,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:30   گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:5 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:7  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
420,000 تومان
سنگ فوق العاده برای خلاقیت محافظ قوی از کودکان استسنگ دگرگونی است و توازن ذهن نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده وزن محصول:30 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار  دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
875,000 تومان
تنش و سردرگمی را از بین می برد و ذهن را به چشم اندازهای جدید باز می کند ، این عقل و هوش را تحریک می کند ، رشد توانایی های روحی و شهودی را بیدار می کند و بینایی درونی را با هدایت معنوی هماهنگ می کند. ممکن است برای...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ مالاکیت

تاریخچه و اسامی مختلف

سنگ مالاکیت (Malachite) یک سنگ قدیمی با تاریخچه‌ای غنی است. نام این سنگ از کلمه یونانی "Malakos" به معنای نرم گرفته شده است. از دیگر نام‌های مالاکیت می‌توان به "سنگ سبز مس" و "سنگ مرمر سبز" اشاره کرد.

خواص سنگ مالاکیت

مالاکیت دارای خواص متعددی است، از جمله: مالاگیت علاوه بر استفاده در جواهرات، در هنرهای دستی و تزئینات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنگ خواصی مثل آرامش و استحکام روحی را به ارمغان می‌آورد و به عنوان سنگ تعادل احساسات و تقویت ارتباط با طبیعت شناخته می‌شود. همچنین، مالاگیت به عنوان سنگ محافظ و تقویت کننده انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • تسکین‌دهنده استرس: این سنگ کمک می‌کند تا انرژی‌های منفی را دفع و استرس را کاهش دهد.
  • تعادل احساسی: مالاکیت به تعادل احساسات و تقویت روابط عاطفی کمک می‌کند.
  • حفاظت از بدن: به عنوان سنگی محافظ شناخته می‌شود که از انرژی‌های منفی محافظت می‌کند.

استفاده از سنگ مالاکیت در مدیتیشن

مالاکیت به عنوان ابزاری برای تعمیق مدیتیشن استفاده می‌شود. این سنگ به تعادل انرژی‌ها و ارتقاء آرامش ذهنی کمک می‌کند. نگه‌داشتن آن در دست یا قرار دادن آن بر روی چاکراها، تاثیرات مثبتی بر روح و جسم دارد.

تعادل چاکرا با سنگ مالاکیت

مالاکیت به ویژه بر روی چاکرای قلب (Heart Chakra) تاثیر می‌گذارد و به تقویت عشق و روابط عاطفی کمک می‌کند. این سنگ به تعادل انرژی‌های چاکراهای مختلف بدن کمک می‌کند و انسدادهای انرژی را برطرف می‌سازد.

روش شناسایی مالاکیت اصل

برای شناسایی سنگ مالاکیت اصل باید به رنگ سبز تیره و الگوهای خطوط منحصر به فرد آن توجه کنید. مالاکیت اصل دارای براقیت خاصی است و به راحتی خش نمی‌خورد. همچنین، مالاکیت اصل نسبت به سنگ‌های تقلبی سنگین‌تر است.

خرید سنگ مالاکیت

برای خرید سنگ مالاکیت اصل می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را با ضمانت اصالت و کیفیت بالا عرضه می‌کند.

انواع زیورآلات با سنگ مالاکیت

از سنگ مالاکیت در ساخت انواع زیورآلات استفاده می‌شود:

  • انگشتر سنگ مالاکیت: زیبا و با طرح‌های منحصر به فرد.
  • دستبند مالاکیت: مناسب برای استفاده روزمره و مراسم‌ها.
  • گردنبند سنگ مالاکیت: جواهری خاص و با انرژی مثبت.

معادن سنگ مالاکیت

مالاکیت از معادن مختلفی در سراسر جهان استخراج می‌شود. معادن معروف این سنگ در کشورهای مانند روسیه، زامبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و استرالیا قرار دارند.

پاکسازی سنگ مالاکیت

برای پاکسازی سنگ مالاکیت می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  1. آب نمک: مالاکیت را به مدت چند ساعت در آب نمک قرار دهید.
  2. دود دادن: از دود گیاهان مانند مریم‌گلی یا چوب صندل برای پاکسازی استفاده کنید.
  3. نور خورشید یا ماه: سنگ را در معرض نور خورشید یا ماه قرار دهید تا انرژی‌های منفی از آن دور شوند.

نتیجه‌گیری

سنگ مالاکیت با تاریخچه‌ای غنی و خواص فراوان به عنوان یکی از سنگ‌های محبوب در مدیتیشن و جواهرسازی شناخته می‌شود. این سنگ به تعادل چاکراها کمک کرده و انرژی‌های منفی را دفع می‌کند. با استفاده و نگهداری درست از مالاکیت، می‌توان از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شد. برای خرید سنگ مالاکیت اصل و سایر زیورآلات مرتبط، به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع محصولات با کیفیت آن لذت ببرید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام