صدف شیپوری نوک تیز کوچک

محصول جدید

جدید

صدف شیپوری نوک تیز کوچک یک محصول شگفت و دیکوریجات از گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

50 قلم

300,000 ریال

صدف شیپوری نوک تیز کوچک یک محصول شگفت و دیکوریجات از گوهر فردوس ایران

Mame: Triplofusus giganteus

نام: Triplofusus giganteus

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

clade Hypsogastropoda

 

clade Neogastropoda

 

Superfamily:  Buccinoidea

 بالاخانواده: Buccinoidea

Family:  Fasciolariidae

خانواده: Fasciolariidae

Genus:  Triplofusus

جنس: Triplofusus

نوشتن نقد