نماد گل زندگی منشأ و اثر آن

نماد گل زندگی منشأ و اثر آن

گل زندگی سرچشمه در یک دایره و تمام محافل دیگر ساخته شده است تا در اطراف آن. این بدان معنی است که شما با ترسیم یک دایره شروع می کنید و سپس سایر دایره های اطراف آن را ترسیم می کنید. این نماد گل زندگی متعلق به هندسه مقدس است.

خواص عود

خواص عود

استفاده از عود قدمتی دیرینه دارد. سال‌هاست که برای ایجاد آرامش، افزایش انرژی مثبت از انواع مختلف عود در مراسم و مناسبت‌های خاص استفاده می‌شود.