آیا هستی هدفی دارد؟

برای شناخت هستی راه ها مختلفی هست اما اگر کسی بر این باور هست که هستی هدف دارد پس دانش آن را داد که چطور بازگو کند ما در این ویدیو به شما از هدف هستی و روش شناخت هستی اطلاعاتی می دهیم

نظرات بازدیدکنندگان