آسوده باشید تایسن دشیمارو

آسوده باشید تایسن دشیمارو

ذن حقیقی اکنون و همینجا قرار دارد ، در بدن و ذهن ما
اگر وضعیت بدن و تنفس درست باشد ذهن موقعیت طبیعی خود را باز می یابد .
بازیافتن هماهنگی نفس با زمان حال کافیست تا همه چیز درست باشد .
ممکن نیست حتی به اندازه یک نفس به گذشته باز گردیم .
هرگز نمیتوان نفس را تکرار کرد وقتی تمام شده است .
برای همین است که باید مراقب باشید و درست نفس بکشید .
این جمله به دوگن تعلق دارد :
نه به دنبال به دست آوردن باشید و نه به دنبال شدن .
به دنبال یافتن حقیقت و گریز از خیالات و آرزوها نباشید .
فقط حضور داشته باشید ،
اینجا و اکنون ، در این بدن و در این روح و روان
آنگاه است که آگاهی عمیق و خالص جهانی و لایتناهی چهره می‌نمایند.

نظرات بازدیدکنندگان