صدف ماداگاسکار

محصول جدید

جدید

صدف ماداگاسکار یک محصول دکوریجات و زیبا برای استفاده در محل های خاص از گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

150 قلم

100,000 ریال

صدف ماداگاسکار یک محصول دکوریجات و زیبا برای استفاده در محل های خاص از گوهر فردوس ایران

name: Melon shell

نام: Melon shell

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

clade Hypsogastropoda

 

clade Neogastropoda

 

Superfamily:  Muricoidea

 بالاخانواده: خاردارواران

Family:  Volutidae

خانواده: Volutidae

Genus: Melo

جنس: ملو

نوشتن نقد