صدف مروارید دار

محصول جدید

جدید

صدف مروارید دار نرم‌تنانی دوکفه‌ای از خانواده نرم‌تنان بالدار هستند که در خود تولید مروارید می‌کنند.

جزییات بیشتر

50 قلم

300,000 ریال

صدف مروارید دار نرم‌تنانی دوکفه‌ای از خانواده نرم‌تنان بالدار هستند که در خود تولید مروارید می‌کنند.

name: top shell

نام: top shell

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Vetigastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد Vetigastropoda

Tribe:  Calliostomatini

 خانواده: Calliostomatidae

clade Littorinimorpha

 

Superfamily:  Trochoidea

 بالاخانواده: Trochoidea

Swainson, 1840

سوانسون، 1840

Genus:  Calliostoma

جنس: Calliostomatini

name: top shell

Kingdom:  Animalia
Phylum:  Mollusca
Class:  Gastropoda
(unranked):  clade Vetigastropoda
Superfamily:  Trochoidea
Family:  Calliostomatidae
Subfamily:  Calliostomatinae
Tribe:  Calliostomatini
Genus:  Calliostoma
Swainson, 1840

نوشتن نقد