صدف لاک خال خالی

محصول جدید

جدید

صدف لاک خال خالی یک محصول ویژه و دکوریجات فروش توسط گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

50 قلم

120,000 ریال

120,000 ریال به ازای 3

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 3

صدف لاک خال خالی یک محصول ویژه و دکوریجات فروش توسط گوهر فردوس ایران

name:cowrie shell

نام: cowrie shell

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

Order:  Sorbeoconcha

سفارش: Sorbeoconcha

Subclass:  Orthogastropoda

زیرطبقه: راست شکمپایان

Superfamily:  Cypraeoidea

بالاخانواده: Cypraeoidea

Family:  Cypraeidae

خانواده: Cypraeidae

Genus:  Cypraea

جنس: Cypraea

نوشتن نقد