برچسب بایو اکسل 

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

برچسب ضد تشعشع بایو اکسل یک تگنولوژی پیشرفته است که می تواند به شکل موثری میزان 99% از تاثیرات مضر امواج الکترومغناطیسی را کاهش دهد.